Inbody


Inbody

นี่คือสัญญาณของ อ้วน! อันตราย
  • ผู้ชาย รอบเอวเกิน 36 นิ้ว
  • ผู้หญิง รอบเอวเกิน 32 นิ้ว
  • BMI เกิน 25, ไขมันในอวัยวะสูง

 

ทําไม? ต้องตรวจไขมันในอวัยวะ

ไขมันในอวัยวะเป็นส่วนแรกที่ไขมันจะมาสะสมในร่างกาย ยิ่งอ้วนก็ยิ่งมีมาก และกดทับอวัยวะภายใน ทําให้พุงยื่น ออกมา จึงมีส่วนสัมพันธ์กับรอบเอว ทําให้เกิดโรคเรื้อรัง มากมาย เนื่องจากไขมันแทรกซึมเข้าสู่ภายในอวัยวะต่างๆ ทั้งตับ และหลอดเลือด เป็นสาเหตุให้เกิดโรคเบาหวาน ความดัน โลหิตสูง โรคหัวใจ รวมถึงภาวะภูมิแพ้ มีผลต่อ คุณภาพชีวิตในระยะยาว ทําให้แก่เร็วยิ่งมีอายุมากก็จะยิ่ง สูงขึ้น จึงควรมีการตรวจเช็คอยู่เป็นประจํา

การวัดค่าไขมันในอวัยวะ จําเป็นต้องอาศัยเครื่องมือ ทางการแพทย์เฉพาะเรียกว่า Inbody ซึ่งสามารถวัด องค์ประกอบต่างๆของร่างกายได้อย่างละเอียด มีความ แม่นยําสูง โดยวิเคราะห์แยกส่วนประกอบของร่างกาย ได้แก่ น้ํา กล้ามเนื้อ กระดูก และไขมัน โดยการวัดความ ต้านทานต่อการไหลของกระแสไฟฟ้าปริมาณน้อยๆ (เพียง 1-2 โวลต์) ในเนื้อเยื่อต่างๆ ของร่างกายซึ่งมี แรงต้านทานต่อการไหลของกระแสไฟฟ้าไม่เท่ากัน ทําให้สามารถวัดส่วนประกอบทั้งหมดในร่างกายได้ง่าย รวดเร็ว ปลอดภัย และมีความเที่ยงตรงสูง
MAKE AN APPIONTMENT